Handleplan ved krænkelser, trusler eller vold mellem elever på Ansager skole

Følgende handleplan har fokus på konflikter og vold mellem elever. Handleplanen beskriver procedurer vedr. håndtering af episoder med vold og konflikter mellem elever.

Formål:

Det forulempede barn:

Det voldsudøvende barn:

I enkelte tilfælde, under ledelsens vurdering, kaldes begge parter til møde på skolen umiddelbart efter hændelsen.

Lærerteamet omkring barnet er vigtige samarbejdspartnere og skolens ledelse er altid parat til at træde til, når der er behov for/brug for hjælp. Åbenhed og hurtig indgriben er den bedste måde at få afhjulpet problemerne på.

Se bilag om konflikthåndtering nedenfor.

Metoder ved konflikthåndtering

Brug de kommunikative og pædagogiske værktøjer vi har, og tænk på at lytte efter hensigten bag den konfliktendes adfærd, og hvis der er tid og mulighed, så prøv at forstå, før du gør din merforståen/irettesættelse gældende.

Overvejelser og handlemuligheder i den konkrete situation:

Overvej om du er tryg ved situationen, læg mærke til dine egne reaktioner, som du kender dem, når du bliver bange, -bliver du for ophidset/undvigende eller andet? Tilkald hellere hjælp én gang for meget end én gang for lidt - du forventes ikke at kunne klare enhver situation alene!

Læg mærke til barnets kropssprog og reaktioner.

Er der ”passivt fjendtlige reaktioner” (undvigende adfærd), - mangler der øjenkontakt, vender barnet ryggen til, fysisk uro, forsøger barnet at komme væk, er der indestængt vrede, tårer, gråd, -bemærk åndedræt, ansigtskulør, puls, sved.

Er der mere udadrettede reaktioner, truende aggressive positioner eller udfordrende attituder, -angrebsstillinger, stirrende ”sort” eller vildt blik, -bemærk ingen åndedræt, ansigtskulør, puls, sved.

Vær bevidst om dit eget kropssprog

Vend aldrig ryggen til et truende, ophidset barn, det ”inviterer” til angreb, men vend evt. siden til for at signalere, at du dels ikke ønsker konfrontationen, dels bedre kan beskytte din krop mod evt. angreb, slag, spark.

Vær også bevidst om, at direkte øjenkontakt kan virke (angst-) provokerende på barnet og medføre øget aggression og evt. angreb.

Hold i det hele taget både fysisk og psykisk afstand og optræd roligt og afslappet -”professionel neutralitet”.

Vær bevidst om din sproglige kommunikation

Samtalen under konflikthåndtering:

Det værst tænkelige:

Konflikter kan eskalere dertil, hvor sædvanlig konflikthåndtering ikke er tilstrækkelig. Når barnet er så meget i affekt, at det ikke længere kan nås med beroligelse, muligheder for at gå til sit ”helle” eller sprogligt, og hvor barnet potentielt begynder at blive til fare for sig selv eller andre, da begynder vi at overveje en fysisk magtanvendelse.

Om nødvendigt, og når det lovmæssige grundlag er til stede, foretager vi magtanvendelse så skånsomt som muligt, dvs. vi anvender kun den nødvendige og lige præcis tilstrækkelige magt til at forhindre, at barnet skader sig selv eller andre. Magtanvendelser må aldrig udvikle sig til en magtkamp og skal forsøges afsluttet så hurtigt, som situationen tillader det.

I tilfælde af at en situation har udviklet sig til at blive så farlig, hvor barnet f.eks. truer med kniv, ”slagvåben” eller kasteskyts, bringer man først sig selv, øvrige børn og kollegaer i sikkerhed. Herefter tilkaldes hjælp, og man vurderer sammen med kollegaer, om det er muligt at nærme sig barnet på en sikker måde.

Overvej derfor altid flugtveje for de øvrige børn og for dig selv og dine kollegaer.

Ansager skole august 2017