Elevers fravær fra undervisningen

 

Jf. bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen skal skolen dagligt føre kontrol med elevernes fremmøde. Fraværslisten skal angive følgende om grunden til fraværet:

 

1) fravær på grund af  sygdom

2) fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed)

3) ulovligt fravær

 

Er en elev udeblevet fra undervisningen skal forældrene personligt eller skriftligt give skolen oplysning om grunden hertil (eksempelvis sygdom). Ved sygdom af længere varighed dog senest på 3. dagen.

 

I ekstraordinære tilfælde kan skolelederen give en elev tilladelse til at holde fri uden for almindelige ferier og fridage. Afgørelsen om ekstraordinær frihed træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære.

I forbindelse med ekstraordinær frihed er skolen ikke forpligtet på at tage særlige hensyn til den fraværende elev.

Klasselæreren kan ekstraordinært give fri 1 dag.

Anmodning om ekstraordinær frihed ud over 1 dag skal altid ske ved henvendelse til skolelederen.

 

Hjemmet vil ved opgørelse i oktober og april modtage en skrivelse fra skolen, hvis barnet passerer 15% fraværsdage. 

 

 Se evt. bekendtgørelsen vedr. elevers fravær: Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen

 

Med venlig hilsen

 

Lars Offersen

skoleleder

Ansager skole 10. september 2018