Her kan du læse om skolens handlingsplaner for forskellige områder!

 

Mobning

 

                                                                                                          

Anti-mobbestrategi                      

 

Mobning er, når nogen gentagne gange generer eller holder andre udenfor fællesskabet.

Mobning kan være synlig (direkte) eller skjult (indirekte)

Mobning kan foregå i direkte kontakt mellem mennesker, men kan også foregå digital.

Alle former for mobning er krænkende, nedværdigende eller ekskluderende handlinger, som børn og unge kan udsættes for gennem bl.a. sociale medier.

Digital mobning adskiller sig fra den ikke-digitale mobning på følgende punkter:

Der er en vis anonymitet ved de sociale medier, der skaber stor usikkerhed blandt eleverne, idet man ofte ikke kender afsenderen.

Eksponeringen af den digitale mobning er særlig problematisk, fordi man ikke ved, hvor mange der har set de krænkende kommentarer eller billeder, og fordi man ikke altid kan slette dem igen. 

For at undgå digital mobning skal der opbygges trygge, tolerante fællesskaber uden for de sociale medier og samtidigt styrke elevernes digitale dannelse, særligt ift. de etiske dilemmaer, de kan støde på, og på fornuftig færdsel i det digitale rum.

 

Ved Ansager Skole tolererer vi ikke digital-, verbal- eller fysisk- mobning!

Sker det alligevel i skoletiden:

 1. Primærlæreren tager straks en samtale med den, der bliver mobbet, og de(n), der mobber med henblik på at afdække mobningens omfang.
 2. Primærlæreren udarbejder – i samarbejdet med teamet – en strategi for at bringe mobningen til ophør (mål, midler, rollefordeling, evaluering)
 3. Primærlæreren orienterer/inddrager forældre til offer og mobber(e) om mobningen - omfang og strategi for ophør af mobning

 

Viser evalueringen, at mobningen ikke ophører er strategien, at

Primærlæreren inddrager skolens AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel) medarbejder.

AKT medarbejderen indkalder den, der mobber og den, der bliver mobbet til ”Den gode samtale”.

Gennem den gode samtale skal eleven:

 • Sætte ord på tanker og følelser
 • Bruge sproget konstruktivt og som middel til dialog og konfliktløsning
 • Se sin egen rolle i en konflikt
 • Blive bevidst om sin egen rolle i det sociale fællesskab
 • Blive i stand til at ændre en negativ rolle
 • Anerkende og acceptere forskelligheder

                     

På hver sit møde opstiller eleverne maksimalt tre positive sociale mål for ændret adfærd      

Forældrene bliver inddraget og forelagt fremgangsmåden for at arbejde med på hjemmefronten og primærlæreren orienteres om samtaleprocessen.

De positive sociale mål indsættes i elevernes personlige portefølje / mappe, hvor de hver dag skriver om, hvordan det er gået med de opstillede mål

Der afholdes 1-2 gange ugentligt samtaler med AKT medarbejder, hvor der tales om, hvordan det er gået med at nå målene.

Nye mål opsættes, hvis det er en nødvendig del af processen. Arbejdet fortsætter, indtil der ses en mærkbar ændret adfærd hos de implicerede parter.

Forløbet evalueres med forældre og primærlæreren f.eks. efter 4 uger

Der afholdes en afsluttende samtale mellem de implicerede elever og AKT medarbejder

Formålet med den gode samtale er at ændre en uhensigtsmæssig adfærd og at styrke sociale kompetencer hos en eller flere elever.

Vores overordnede mål med vores antimobbestrategi ved Ansager skole er at eleverne trives og oplever et godt undervisningsmiljø.

 

 

 

Ansager skole august 2017

 

 

                     

Klagebehandling

 • Enhver klage over skolens handleplan i forhold til håndtering af en konkret mobbesag, skal formidles til skolens leder. Skolens leder har 5 arbejdsdage til at behandle og afgøre klagen.
 • Såfremt klager får medhold i klagen skal skolens leder sikre at der inden 10 arbejdsdage udarbejdes en konkret handleplan til afhjælpning af problemet
 • Såfremt klager ikke får fuld medhold i klagen skal skolens leder orientere om muligheden for at videresende klagen til Varde Byråd (eller den kompetencen delegeres til) og såfremt klager ønsker det videreformidle klagen hertil med en skriftlig redegørelse for den trufne afgørelse.
 • Byrådet (eller den kompetencen delegeres til) behandler klagen som en lukket sag på første ordinære møde efter klagens modtagelse.
 • Såfremt klager får medhold i klagen pålægges skolens leder at sikre at der inden 10 arbejdsdage udarbejdes en konkret handleplan til afhjælpning af problemet
 • Såfremt klager ikke får fuld medhold i klagen orienteres klager om muligheden for at videresende klagen til Den Nationale Klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og såfremt klager ønsker det, videreformidler forvaltningen klagen hertil med en skriftlig redegørelse for den trufne afgørelse.
 • Den Nationale klageinstans afgør klagen