Ordensregler for Ansager Skole
 
I princippet har skolen én ordensregel: VIS HENSYN
 
1. Regler omkring undervisning.
 
A.       God undervisning kræver, at alle møder med en positiv indstilling.
B.       For at en god undervisning kan gennemføres, skal der være arbejdsro.
C.       Alle skal møde til undervisningen i rette tid.
 
Handlemuligheder ved overtrædelser:
 
Alle handlinger i forhold til eleverne er situationsbestemt.
Underretning af forældre sker, når reglerne omkring undervisningen ikke respekteres.
 
2. Almene regler.
 
 1. Alle skal behandle hinanden ordentligt: tale ordentligt - mobning og vold er forbudt.
 2. Eleverne må frit opholde sig der, hvor afdelingens lærere bestemmer det.
 3. Elever og de voksne skal lytte til hinanden og eleverne skal rette sig efter, hvad de voksne siger.
 4. Cyklen skal stilles på de anviste steder. Skolen har ikke ansvar for elevernes værdigenstande fx cykler, penge, mobiltelefon, pc m.m.
 5. Eleverne skal opholde sig på skolen i skoletiden med mindre de har fået tilladelse af lærerne til andet. Der er tilsyn 10 min. før og 10.min. efter undervisningen.
 6. Skolen skal behandles ordentligt.            
 7. Mobiltelefoner og andre elektroniske apparater (MP3-afspillere m.m.) må medbringes og bruges i frikvarterer, men alle skal slukke elektroniske apparater i timerne.  Det er ikke tilladt at optage lyd og billede på skolens område.
 
 
Handlemuligheder ved overtrædelser:
 
Alle handlinger i forhold til eleverne er situationsbestemt.
 
          - Generelt underrettes forældre ved overtrædelser.
          - Eleverne skal erstatte den skade, de laver på bygninger og undervisningsmateriale.
          - Elektroniske apparater (mobiler, MP3-afspillere m.m.) inddrages ved overtrædelse
af reglerne.
Ved beslaglæggelse kan apparatet afhentes af eleven efter skoletid på kontoret,- dog altid i kontorets åbningstid.
 
 
3. Oprydning og renholdelse.
 
A.       Alle skal rydde op efter sig.
          Se i øvrigt duksereglerne.
 
Handlemuligheder ved overtrædelser:
 
Alle handlinger i forhold til eleverne er situationsbestemt.
 
          Ved overtrædelse sættes man til at rydde op efter sig, evt. kan elever tildeles en uges ekstra duksepligt.
 
Når en elev glemmer sin forpligtelse i forhold til skolens ordensregler, er handlemulighederne følgende:
 
Læreren/pædagogen/klasseteamet skal først jvf bekendtgørelsen om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen søge at klare problemet gennem:
·        påtale af, at det eleven gør ikke accepteres
·        samtale med eleven
·        time out, eventuelt en tur på gangen med nogle opgaver
·        I tilfælde af at situationen ikke akut kan klares med udelukkelse fra undervisningen og efterfølgende samtale, bringes eleven til kontoret af lærer. Skoleleder orienteres om, hvad der er gået forud. Skoleleder træffer herefter beslutning om det videre forløb.
.        Hvis skoleledelsen ikke er til stede placeres eleven i umiddelbar nærhed af undervisningslokalet. Efterfølgende orienteres skoleleder om baggrund samt forløb.
 
·        tage en snak på klassen eller med en lille gruppe for at få bund i problemet. Lave en aftale sammen med den pågældende elev om strategier for fremtidig adfærd
·        i gentagelsestilfælde tages det op på klasseteammøde. Her aftales fælles holdning til sagen.
·        Klasselærer tager en snak under 4 øjne med eleven om det, der er aftalt på klasseteammøde
·        Hvis det stadig gentages kontaktes hjemmet
·        I hele forløbet er det den lærer, der har oplevelsen, der er ansvarlig for at notere og beskrive de forskellige episoder (brug evt. bekymringsskema fra AKT indsats)
·        AKT-medarbejder inddrages
·        Samtale med lærer/forældre og elev (der laves referat)
·        Samtale mellem forældre/barn, lærer og skoleledelse (der laves referat)
·        Hvis en elev slår en lærer, kontakter pågældende lærer eller ledelsen hjemmet samme dag.
 
Principielt skal skolelederen altid inddrages ved overtrædelser, idet alle beslutninger om iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolelederen.
 
 
Over for elever, der trods forudgående samtaler, aftaler og advarsler fortsat ikke overholder skolens ordensregler, har vi følgende muligheder jf. Bekendtgørelse nr. 320 vedr. fremme af god orden i folkeskolen:
 •  Eftersidning i op til en time. Forældrene skal være underrettet forud! Kompetencen til at træffe beslutning herom er delegeret til lærerne. Skoleleder underrettes v. kopi af eftersidningsseddel.
 • Udelukkelse i op til en uge. Beslutning træffes af skoleleder. Forældrene skal være underrettet forud. Udelukkelse i det maksimale omfang kan højst finde sted to gange inden for et skoleår. 
 • Midlertidig overflytning til anden klasse.
 • Varig overflytning til en parallelklasse ved samme skole, hvilket er betinget af en forudgående meddelelse til forældrene.
 • Overflytning til anden skole. Dette forudsætter som udgangspunkt, at eleven, forældrene og den modtagende skole er indforstået. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder iværksætte overflytningen uden elevens eller forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen  jf. § 7, stk. 5.